Politika e privatësisë

Përkufizime
Në këtë politikë të privatësisë termat “DataDiggers”, “jonë”, “jonë”, “ne”, “ne”, “kompani” i referohen Data Research Market Research S.R.L., një kompani e regjistruar në Rumani me numrin J23/915/2015 , TVSH ID RO34246710, me seli në rrugët 75-77 Buzesti, kati 9, numri i dhomës 5, sektori i parë, 011013 Bukuresht.
Termat “anëtari i panelit”, “ju”, “juaji”, “juaji”, “i tiji”, “i”, “i tyre”, “i tyre” i referohen anëtarëve aktualë të paneleve të DataDiggers.

Një anëtar i panelit është dikush që u pajtua në panelin tonë online duke plotësuar formularin që gjendet këtu dhe duke klikuar “Regjistrohu” Butonin nën të. Duke klikuar në të njëjtën buton ju konfirmoni se jeni dakord me këtë Politika e privatësisë.

Të dhënat personale përfshijnë llojin e informacionit me të cilin mund të identifikohet një person, duke përfshirë emrin, adresën e e-mailit, vendin e punës, adresën fizike etj. Këto të dhëna mblidhen ose në fazën e regjistrimit të panelit ose më vonë, gjatë kohës kur ky person është anëtar E panelit tonë.

Përpunimi i të dhënave personale i referohet çdo operacioni të kryer mbi të dhënat personale, të tilla si grumbullimi, regjistrimi, organizimi, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, rikthimi, konsultimi, përdorimi, shtrirja, kombinimi, bllokimi, fshirja ose shkatërrimi.
Të dhëna të ndjeshme do të thotë informacion për:

 • fe
 • sex
 • raca ose përkatësia etnike
 • opsionet politike
 • që i përkasin ndonjë bashkimi
 • shëndetin fizik dhe mendor
 • të dhëna për shënimet penale.

Shënime të përgjithshme për rregullat e privatësisë
Sigurimi i privatësisë së të dhënave personale të anëtarëve tanë të panelit na japin është një prioritet për kompaninë tonë. Kjo politikë e privatësisë synon të përshkruajë se si DataDiggers siguron sigurinë e ruajtjes dhe përpunimit të informacionit personal që anëtarët tanë të panelit na dërgojnë, në përputhje me ligjin.

Përpunimi, përdorimi, ruajtja dhe/ose shkatërrimi i të dhënave personale bëhen në përputhje të plotë me Ligjin nr. 677/2001 për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e informacionit personal dhe lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave.

Përdorimi dhe përdorimi i faqes së internetit alpanel.datadiggers-mr.com përfshin pranimin tuaj të qartë të kësaj politike të privatësisë. Kjo politikë e privatësisë mund të ndryshohet në çdo kohë pa njoftim paraprak, në mënyrë që ajo të mbahet në përputhje me legjislacionin dhe/ose politikën e kompanisë. Prandaj është e rëndësishme që ju të rishikoni këtë rregullore të privatësisë në baza të rregullta për të qenë të vetëdijshëm për çdo ndryshim. DataDiggers do të bëjë çdo përpjekje për të publikuar një lidhje me këtë privacy policy në çdo ftesë të anketës dërguar anëtarëve të panelit dhe brenda llogarisë së çdo anëtari.

DataDiggers është një kompani që vepron në përputhje të plotë me kodin e ICC të ESOMAR.

Cookies
Një cookie është një metodë për ruajtjen e një sasi të vogël informacioni në një shfletues web, kështu që nuk është e nevojshme që të njëjtat të dhëna të futen çdo herë në të njëjtën pajisje; Qëllimi i përdorimit të cookies është lehtësimi i lundrimit në Internet.
Shuma e reduktuar e përdorimit të cookies të informacionit ruhet në hard drive të kompjuterit tuaj. Ne mund të përdorim cookies për të ruajtur informacione rreth përdoruesve që hyjnë në faqen e internetit alpanel.datadiggers-mr.com; Prandaj, mund të ketë seksione në faqen e internetit të cilat mund t’ju kërkojnë të pranoni cookies.

Çdo përdorues i faqes së internetit alpanel.datadiggers-mr.com ka mundësi të pranojë, refuzojë ose të kufizojë instalimin e cookies ose të marrë ftesa për të instaluar cookies.

Garanci për privatësinë
DataDiggers nuk do të zbulojë informacionin personal në posedim të tij për një palë të tretë pa pëlqimin e shprehur të anëtarëve të panelit. Të dhënat personale grumbullohen dhe përpunohen vetëm në bazë të marrëveshjes eksplicite të anëtarëve të panelit, si në fazën e regjistrimit të paneleve, ashtu edhe gjatë anketimeve specifike ose gjatë kohës kur një person është anëtar i panelit tonë, duke u kërkuar anëtarëve të përditësojnë informacionin e tyre për konsum , Interesat personale, qëndrimet etj. Në baza të rregullta.

Në fazën e regjistrimit të panelit, DataDiggers do të kërkojë disa informacione themelore personale: adresën e emailit, fjalëkalimin, datën e lindjes, seksin dhe kodin postar ku anëtari i ardhshëm i panelit jeton për më shumë se 6 muaj në një vit. E gjithë kjo informatë është e detyrueshme për një person që të bashkohet me panelin, pasi është thelbësore për të garantuar cilësinë e përgjigjeve të sondazheve tona. Emri kërkohet gjithashtu si informacion opsional. Gjatë kohës që dikush është anëtar i panelit, informacionet që mund të kërkojmë përfshijnë (por nuk kufizohen): niveli i arsimit, numri i fëmijëve në familje, mosha dhe gjinia e fëmijëve, të ardhurat personale, të ardhurat familjare, anëtari i panelit të industrisë është aktualisht Të punësuar në, preferenca të ndryshme për mallra dhe shërbime dhe më shumë. Plotësimi i këtij informacioni nuk është i detyrueshëm dhe nuk ndikon në asnjë mënyrë anëtarësimin në panelin tonë, por sa më i detajuar është informacioni i ofruar, aq më e lartë është mundësia e kualifikimit në sondazhet e ardhshme.

Megjithatë, disa studime të hulumtimit të tregut mund të bëhen vetëm në bazë të informatave specifike personale të anëtarëve të panelit, të cilat duhet t’u zbulohen klientëve tanë. Studime të tilla janë ato në të cilat një produkt fizik i dërgohet anëtarit të panelit për qëllime testimi ose ato në të cilat klienti dëshiron që të intervistojë drejtpërdrejt anëtarët e panelit tonë. Në këto raste, DataDiggers do të kërkojë pëlqimin e qartë nga anëtarët e panelit në lidhje me grumbullimin dhe zbulimin e atyre të dhënave personale dhe do të kërkojë nga klientët e palës së tretë që kanë qasje në të dhënat personale për të nënshkruar një marrëveshje të veçantë përmes së cilës ata angazhojnë se informacioni do të Përdoren në mënyrë rigoroze për qëllime të hulumtimit të tregut dhe ekskluzivisht brenda atij studimi.

DataDiggers mund të zbulojë të dhënat personale të anëtarëve të panelit kur ka një urdhër të gjykatës në lidhje me këtë.

Ligjshmëria e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave personale
Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave personale bëhet gjithnjë sipas ligjit. Hulumtimi i tregut të të dhënave diggers S.R.L. Është një kompani e regjistruar në Autoritetin Mbikëqyrës të Përpunimit të të Dhënave Personale (ANSPDCP, www.dataprotection.ro).

Kurdoherë që grumbullohen të dhënat personale, një lidhje me këtë politikë të privatësisë është e arritshme për çdo panel të anëtarëve aktual ose të ardhshëm. Të dhënat personale mund të mblidhen nga personi që është ose do të jetë anëtar i panelit tonë, si dhe nga çdo anëtar i familjes/familjes së këtij personi.

Në të dy rastet, informacioni i mëposhtëm i zbulohet përdoruesit në kohën e mbledhjes së të dhënave personale:


 • identifikimin e personit juridik që mbledh dhe përpunon të dhënat personale
 • qëllimin e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave personale
 • opsionin për të rregulluar të dhënat personale të ofruara tashmë
 • informacione të tjera që mund të jenë të nevojshme rast pas rasti.

  Nëse të dhënat nuk mblidhen direkt nga anëtari i panelit, DataDiggers do të sigurojë që anëtari i panelit të jetë i informuar për këtë përpara se të fillojë mbledhja e të dhënave personale.
  Trajtimi i informacionit të faqeve të tjera të internetit të lidhura me alpanel.datadiggers-mr.com nuk mbulohet nga kjo politikë e privatësisë.

  Qëllime të deklaruara
  DataDiggers do të zbulojë me shkrim qëllimin ose qëllimet për të cilat të dhënat personale janë mbledhur në kohën e mbledhjes së tyre.

  Qëllimet DataDiggers mbledh të dhënat personale janë:

  • për të kryer hulumtime sasiore dhe/ose cilësore të hulumtimeve të tregut
  • në mënyrë që anëtari i panelit të mund të marrë njoftime në adresën e emailit të dhënë
  • për të përcaktuar nëse anëtari i panelit është i përshtatshëm për hulumtime sasiore dhe/ose cilësore të hulumtimit të tregut
  • të veprojë në përputhje me ligjin.

  Nëse DataDiggers duhet të përdorë të dhënat personale për një qëllim të ndryshëm nga sa u është komunikuar fillimisht anëtarëve të panelit, kjo do ta bëjë këtë të njohur për anëtarët e panelit përpara përdorimit aktual të këtyre të dhënave personale. Anëtari i panelit duhet të japë pëlqimin në mënyrë që të dhënat e tij personale mund të përdoren për qëllime të tjera, përveç kur ligji lejon përdorimin e të dhënave të bëhen pa një marrëveshje paraprake specifike.

  DataDiggers nuk do të përdorë të dhënat personale për marketing të drejtpërdrejtë, promovim, reklamim apo shitje të ndonjë produkti dhe shërbimi.

  Mbledhja e kufizuar e të dhënave
  DataDiggers grumbullon vetëm të dhënat personale që janë thelbësore për të siguruar kryerjen e hulumtimeve sociologjike brenda parametrave normal të cilësisë. Kurrë nuk mbledhim më shumë të dhëna personale sesa të nevojshme për qëllimin e deklaruar. DataDiggers përpunon vetëm informacionin që është i përshtatshëm dhe i përshtatshëm për qëllimin për të cilin janë mbledhur.

  Kohëzgjatja e mbajtjes së të dhënave të kufizuara
  DataDiggers mban të dhënat personale të ofruara nga anëtarët e panelit vetëm për një kohëzgjatje të kufizuar, për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimin e deklaruar për të cilin janë mbledhur. Në varësi të qëllimit fillestar të deklaruar, afati i ruajtjes së të dhënave personale mund të ndryshojë. Informacioni personal që nuk është më i përshtatshëm ose i nevojshëm për qëllimin e deklaruar do të shkatërrohet.

  Marrëveshja e anëtarit të panelit
  DataDiggers nuk do të përpunojë të dhënat personale të anëtarëve të panelit pa pëlqimin e tyre të qartë, përveç nëse ligji lejon që përdorimi i të dhënave mund të bëhet pa një marrëveshje paraprake.
  DataDiggers do të informojë anëtarët e panelit për përpunimin e të dhënave personale para ose gjatë mbledhjes.
  Në rast se ne përdorim një listë të të anketuarve të furnizuar nga një palë e tretë, ne do të sigurojmë që të anketuarit në atë listë kanë dhënë pëlqimin e tyre për të përpunuar të dhënat e tyre personale, përpara se këto të dhëna të përdoren nga DataDiggers.
  Anëtarët e panelit tonë kanë të drejtë të pranojnë ose refuzojnë pjesëmarrjen në çdo studim. Kjo nuk ndikon në statusin e anëtarësimit të panelit në asnjë mënyrë.
  Ndonjëherë, disa studime kërkojnë intervistimin në telefon ose ballë për ballë. DataDiggers gjithmonë do të kërkojë pëlqimin me shkrim nga anëtarët e panelit për të marrë pjesë në këto studime. Është krejtësisht mundësia e anëtarit të panelit nëse ai/ajo dëshiron të marrë pjesë ose të refuzojë pjesëmarrjen në këto lloje studimesh. Nëse një anëtar i panelit pajtohet të marrë pjesë në një anketë me telefon ose ballë për ballë kjo do të thotë se anëtari i panelit ka dhënë pëlqimin e tij/saj për përpunimin e të dhënave personale të tij/saj të nevojshme për kryerjen e atij studimi. Më pas, nëse anëtari i panelit dëshiron të tërheqë pëlqimin e tij/saj të dhënë në përpunimin e informacionit personal, ai/ajo mund ta bëjë këtë me anë të një njoftimi me shkrim të dërguar në këtë adresë e-mail: panelsupport.al@datadiggers-mr.com
  DataDiggers shmang mbledhjen e informacionit personal që konsiderohet i ndjeshëm: të dhënat mbi fenë, seksin, politikat, racën, origjinën etnike, anëtarësimin në sindikata, shëndetin fizik dhe mendor dhe shënimet kriminale. Megjithatë, nëse është thelbësore për të mbledhur informacione të caktuara të ndjeshme për të kryer një sondazh, DataDiggers do të marrë pëlqimin me shkrim të anëtarit të panelit përpara se të mbledhë informacionin e ndjeshëm.

  Siguria e të dhënave personale
  Masat e sigurisë që DataDiggers merr për të parandaluar rrezikun e humbjes, vjedhjes, grumbullimit, zbulimit, kopjimit, modifikimit ose shkatërrimit të paautorizuar të të dhënave personale të anëtarëve të panelit janë:

  • Sigurimi dhe kufizimi i qasjes në zyra dhe kompjutera që ruajnë të dhënat personale, bazuar në kartën e hyrjes unike dhe/ose kodin unik të hyrjes
  • kufizimin e qasjes së të punësuarve në të dhënat personale
  • duke përdorur softuer të fuqishëm anti-virus për të parandaluar instalimin e malware që mund të ndikojnë në të dhënat personale të mbledhura
  • duke përdorur akses unik fjalëkalimi.

  Menaxherët dhe punonjësit tanë respektojnë konfidencialitetin e informacionit personal që mbajmë. Qasja në llogarinë e anëtarit të panelit mbrohet nga një adresë unike e-mail dhe fjalëkalim në mënyrë që vetëm anëtari i panelit mund të ketë akses në të dhënat personale të tij.

  Anëtarëve të Panelit u kërkohet që asnjëherë të mos zbulojnë fjalëkalimin personal të llogarisë personale palëve të treta. Është gjithashtu e rëndësishme të identifikoheni pas qasjes në alpanel.datadiggers-mr.com dhe të mbyllni shfletuesin e uebit, veçanërisht kur u qas në faqen e internetit nga një terminal publik ose nga një pajisje e përdorur nga anëtarët e tjerë të familjes. DataDiggers kurrë nuk kërkon fjalëkalimin në llogarinë e një anëtari të panelit. Punonjësit dhe menaxherët tanë përpunojnë të dhënat personale duke përdorur masat maksimale të sigurisë, në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë, pavarësisht nga të dhënat e vendit.

  Qasje individuale në të dhëna
  Anëtarët e panelit tonë gjithmonë kanë mundësinë të kërkojnë informacione se si përpunojmë të dhënat e tyre personale, të kemi qasje në to ose të na kërkojnë të ndryshojmë ose t’i fshijmë ato. Kjo mund të bëhet duke dërguar një njoftim me shkrim në panelsupport.al@datadiggers-mr.com. DataDiggers do të bëjë gjithçka që është e mundur për t’iu përgjigjur menjëherë çdo kërkese dhe për të siguruar aplikantin me të gjitha informacionet e kërkuara.

  DataDiggers nuk mund t’u ofrojë anëtarëve të panelit qasje në të gjitha të dhënat e tyre personale në situatat e mëposhtme:

  • kur qasja në të dhënat personale mund të zbulojë informacione konfidenciale të biznesit
  • kur qasja në të dhënat personale mund të zbulojë të dhënat personale të anëtarëve të tjerë të panelit
  • kur të dhënat janë mbledhur sipas ligjit, pa pëlqimin e anëtarit të panelit
  • kur të dhënat mblidhen për qëllime ligjore (p.sh. si pjesë e një hetimi ligjor).

  Sa herë që DataDiggers nuk mund të përmbushë kërkesën e një anëtari të panelit që kërkon të ketë qasje në të dhënat e tij/saj personale, anëtari i panelit do të informohet me shkrim për arsyen e refuzimit.

  Çdo anëtar i trupit gjykues ka mundësi të modifikojë të dhënat e tij/saj personale në çdo kohë gjatë anëtarësimit duke regjistruar në llogarinë e tij/saj në alpanel.datadiggers-mr.com. Nëse një anëtar i panelit ka harruar fjalëkalimin e tij/saj, kjo mund të rikthehet duke klikuar këtu. Gjithashtu, anëtarësimi në panel mund të fshihet me një klikim të thjeshtë në butonin përkatës që gjendet në seksionin “Profili i përditësimit” të secilit anëtar të panelit.

  Kontakto
  Për informacione të mëtejshme në lidhje me këtë Politika e privatësisë, ju lutemi na kontaktoni në panelsupport.al@datadiggers-mr.com ose përdorni formularin që gjeni në faqen e kontaktit.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome