Termat dhe kushtet website

Duke aksesuar alpanel.datadiggers-mr.com bini dakord me termat e mëposhtëm:

E drejta e autorit
Të gjithë komponentët e këtij uebsajti (të tilla si elementet e projektimit, teksti, figura, kodi i programimit, logoja, marka tregtare, simbolet si dhe mënyra se si janë vendosur në çdo faqe të uebsajtit) janë pronë vetëm e Data Diggers Market Research S.R.L., pronari ligjor i markës tregtare DataDiggers.

Informacioni i përfshirë në faqet e këtij uebsajti nuk do të postohen, transmetohen, shpërndahen ose në ndonjë mënyrë të vihen në dispozicion të një pale të tretë apo uebsajti tjetër, shërbimi online ose forumi, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga Data Diggers Market Research S.R.L.

Shënim i përgjithshëm
Informacioni i përfshirë në këtë uebsajt është ofruar si njohuri e përgjithshme dhe nuk përfaqëson këshilla biznesi apo mbështetje për vendimet e biznesit. Data Diggers Market Research S.R.L. nuk garanton saktësinë e informacionit dhe shërbimet që kjo faqe ofron.

Ne nuk jemi ligjërisht përgjegjës në rast të ndonjë shkeljeje të sigurisë, pamundësisë për të aksesuar alpanel.datadiggers-mr.com apo çdo mosfunksionim të sistemit. Në çdo rrethanë ose ngjarje Data Diggers Market Research S.R.L. nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë humbje, dëmtim apo shpenzim të shaktuar nga përdorimi i këtij uebsajti dhe/ose informacioni që ai përmban.

Të ndryshme
Ne gëzojmë të drejtën për të ndryshuar përmbajtjen e këtij uebsajti dhe të termave të tanishëm në çdo kohë pa njoftim paraprak.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome